logo

Regulamin

 1. Postanowienia wstępne

  Niniejszy Regulamin określa zasady Portalu MySec.pl, w tym: zasady uczestnictwa w MySec.pl
  • definicje
  • prawa i obowiązki Użytkownika MySec.pl
  • prawa i obowiązki Organizatora związane z prowadzeniem MySec.pl
  • zasady świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zmianami).
  1. Organizatorem portalu MySec.pl jest 4de.pl sp. z o.o. (NIP: 9542785692) z siedzibą w Katowicach 40-013 przy ul. Staromiejska 6/10D. (email: contact@mysec.pl), zwany dalej Organizatorem.
  2. Portal MySec.pl działa w oparciu o udostępnianie Użytkownikom portalu Zgłoszeń dotyczących zdalnego audytowania aplikacji lub stron internetowych pod kątem podatności. Każdy Użytkownik, który wystawi Zgłoszenie dotyczące wskazanej aplikacji lub strony ma możliwość skorzystać z propozycji audytu każdego zarejestrowanego na portalu audytora. Każdy zarejestrowany audytor ma do dyspozycji listę Zgłoszeń na Portalu MySec.pl, z której może wybrać interesujące go aplikacje lub strony do wyszukania odpowiednich podatności. Po zgłoszeniu przez Audytora gotowości do audytu Audy, strony mogą odpowiednio wyrazić wolę przyjęcia zgłoszenia i przekazania znalezionych podatności.
  3. Organizator pobiera prowizję za wykonane i zatwierdzone działania na portalu, poprzez potrącenie ustalonego procentu tj. (10%) netto od wartości transakcji.
  4. Każdy Użytkownik przystępujący do portalu MySec.pl potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  5. Każdy użytkownik rejestrujący się na portalu oświadcza, że nie jest osobą fizyczną w rozumieniu, że posiada własną działalność lub możliwość rozliczenia się z podatku dochodowego i/lub VAT poprzez odpowiednią umowę udostępnioną w ramach portalu.
  6. Wszelkie zobowiązania oraz odpowiedzialność wynikająca z wystawianych Zgłoszeń, ich treści oraz związanych z nimi transakcjami i działaniami z wykorzystaniem portalu MySec.pl pozostaje po stronie Użytkowników, będących autorami Zgłoszeń. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści oraz działania wynikające z udostępnionego na portalu MySec.pl Zgłoszenia.
 2. Definicje
  1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy i pojęcia, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:
  2. Konto opłat - konto stanowiące rozliczenie finansowe Użytkownika w oparciu o pobieraną wypłacaną przez Organizatora wpłatę, prowizję lub przekazanie środków na Konto innego Użytkownika.
  3. Konto – konto MySec.pl prowadzone przez Organizatora dla każdego Użytkownika, na którym ewidencjonowane są przyznane Użytkownikowi Punkty oraz utrzymywane są zarejetrowane dane i historia działania. Do Konta należą także dane zwarte na Koncie opłat.
  4. Użytkownik – firma lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, która wypełniła Formularz Rejestracyjny potwierdzający chęć użytkowania MySec.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  5. Audytor – Użytkownik MySec.pl, który dokonuje analizy lub audytu przedstawionej na liście Zgłoszeń aplikacji lub strony internetowej
  6. Portal MySec.pl - strona internetowa www.MySec.pl, za pomocą której realizowany jest portal MySec.pl oraz gdzie komunikują się Użytkownicy, Audytorzy oraz Organiator .
  7. Punkty MySec.pl – punkty przyznane Użytkownikowi przez Organizatora na zasadach określonych przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  8. Formularz Rejestracyjny - formularz dostępny na stronie www.MySec.pl z poziomu którego, Użytkownik zgłasza chęć korzystania z portalu MySec.pl , akceptuje jego Regulamin i udostępnia Organizatorowi swoje dane.
  9. Organizator MySec.pl /Organizator – firma , o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
  10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usługi na portalu MySec.pl.
  11. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do jego Konta oraz korzystania z portalu Mysec.pl
  12. Login – identyfikator Użytkownika Portalu MySec.pl przypisany do jego Konta i jednoznacznie go identyfikujący w systemie obsługującym Portal. Oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się podczas korzystania z Portalu.
  13. Cennik – lista wartości Punktowej za poszczególne podatności, przygotowywana przez Użytkownika w trakcie użytkowania Portalu MySec.pl
 3. Użytkownik
  1. Użytkownikiem Portalu MySec.pl może być każda firma oraz osoba prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowana na portalu
  2. Organizator nie przyjmuje i nie dopuszcza wielokrotnego zgłoszenia do MySec.pl tego samego Użytkownika. Dopuszczalne jest Konto jedynie dla jednej firmy z jednego adresu i jedynie jednej osoby identyfikującej się jednym zarejestrowanym już numerem telefonu. Osoba, rejestrująca się wielokrotnie w MySec.pl w rozumieniu niniejszego ustępu, będzie miała zlikwidowane wszystkie konta wraz z zawartością punktową na Koncie MySec.pl . Organizator nie odpowiada za straty związane w takim przypadku z likwidacją Kont.
  3. Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego mogą być przez właściwego Użytkownika aktualizowane
  4. Wszelkie Dane Osobowe podawane przez Użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
  5. Wszelkie Informacje dotyczące usług i działań na portalu MySec.pl będą przekazywane Użytkownikom w formie elektronicznej pocztą e-mail na adres, który wskazał Użytkownik w formularzu rejestracyjnym.
  6. Użytkownik udostępniając/wystawiając Zgłoszenie zawiera jednocześnie dwustronną umowę o Dzieło z poszczególnymi Użytkownikami Audytorami przeglądającymi/audytującymi aplikacje określone w Zgłoszeniach jego autorstwa na Portalu MySec.pl.
  7. Użytkownicy oświadczają iż z tytułu realizacji Umowy rozliczą wszelkie opłaty, podatki z nią związane.
 4. Portal MySec.pl – Rejestracja
  1. Aby użytkować Portal MySec.pl należy uzupełnić Formularz Rejestracyjny oraz podać prawdziwe dane Użytkownika poprzez wpisanie ich w odpowiednie pola: Firma (Jeżeli wymagana), Imię, Login (Jeżeli wymagany), Hasło (dwukrotnie), Adres poczty elektronicznej Użytkownika, Adres a także złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu treści Regulaminu, wyrazić zgodę na ewentualne przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, potwierdzić klauzulę poufności związaną z audytem aplikacji oraz stron internetowych.
  2. Po dokonaniu przez Użytkownika czynności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym przesłana zostanie wiadomość zawierająca link weryfikujący. Po aktywowaniu linku weryfikującego, Użytkownik otrzyma informację potwierdzającą poprawną rejestrację w Portalu MySec.pl .
  3. W celu potwierdzenia wiarygodności Użytkownika, Organizator zastrzega sobie prawo potwierdzenia właściwej Rejestracji także poprzez wysłanie do Użytkownika kodu SMS na numer telefonu komórkowego wskazany przez Użytkownika. Otrzymany przez Użytkownika Kod z wiadomości SMS musi zostać wprowadzony we właściwym polu na Portalu MySec.pl.
  4. Brak potwierdzenia uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do Portalu MySec.pl.
 5. Kupowanie Punktów
  1. W związku z nabywaniem Punktów poprzez ich zakup lub,wykonywaniem działań na Punktach, Użytkownikowi MySec.pl zostaną przyznawane lub odbierane odpowiednio Punkty podczas działań na Portalu. Informacja o ilości Punktów zakupionych lub zbytych w związku z wykonywaniem działań w MySec.pl będzie dostępna na Portalu MySec.pl .
  2. Punkty są przyznawane dopiero po dokonaniu i zaksięgowaniu właściwej kwoty będącej iloczynem ilości punktów i ich wartości.
  3. Punkty podlegają wymianie na pieniądze.
  4. Uczestnicy MySec.pl określają po dokonaniu właściwego działania jaka ilość Punktów będzie przyznawana Audytorowi w oparciu o przedstawiony cennik.
  5. Użytkownik może filtrować Zgłoszenia kierując je między innymi do wskazanej, zdefiniowanej przez Organizatora grupy Użytkowników MySec.pl .
  6. W przypadku Zgłoszeń do audytowania, odbiegających cenowo od cennika, Organizator ma prawo do wstępnej weryfikacji zasadności wysokiej punktacji. W przypadku nieuzasadnionej ceny Organizator ma prawo do usunięcia tego Zgłoszenia. Lub nie zatwierdzenia jego zgłoszenia.
  7. Zakupione lub wydane przez Użytkownika Punkty MySec.pl są zapisywane na elektronicznym koncie prowadzonym i zarządzanym przez Organizatora.
 6. Konta MySec.pl, wpłaty, Prowizja
  1. Wpłacane opłaty związane z usługami i prowizją na portalu MySec.pl są udostępniane i zapisywane na kocie opłat. Aby wystawić Zgłoszenie Użytownik musi zakupić Punkty przez wpłatę na konto Organizatora (dotpay.pl) kwotę zgodnie z określoną wartością podając swój Identyfikator tj. adres Email.
  2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
  3. W przypadku dokonania płatności na rzecz Organizatora celem zakupu Punktów na portalu MySec.pl , Organizator wystawia fakturę tytułem dokonanego zakupu o wartości dokonanego przelewu. Użytkownik dokonując zapłaty prowizji i wskazując Fakturę VAT jako dokument potwierdzenia dokonania operacji oświadcza, że wyraża zgodę na przesłanie Faktury VAT drogą elektroniczną mailową
  4. Wszelkie wpłaty promocyjne oraz promocyjne zasilania Konta nie podlegają jakiemukolwiek zwrotowi do Użytkownika. Możliwość zwrotu może zaistnieć jedynie w przypadku wykrytych przez Organizatora przypadków nadużyć przez innego Użytkownika.
  5. Organizator dopuszcza o ile jest to dostępne na Mysec.pl udostępnienie określonej kwoty kredytu na koncie Użytkownika, która musi zostać zwrócona przez Użytkownika najpóźniej w ciagu 30 dni od daty pierwszego wykorzystania kredytu.
  6. Użytkownik oświadcza, iż zobowiązuje się do terminowego uregulowania wszelkich należności jakie zostały zaciągnięte na Portalu MySec.pl w ramach korzystania z udostępnionych na nim usług. Wszelkie zobowiązania, kredyty i zaległości będą regulowane najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zadłużenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia każdego miesiąca.
  7. W przypadku nieterminowej spłaty zaległości przez Użytkownika, Organizator ma prawo do użycia wszelkich środków prawnych i komunikacyjnych aby odzyskać należność.
  8. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności stanu Konta muszą zostać przekazane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie do 3 dni od wystąpienia nieprawidłowości tj. Katowice, ul. Staromiejska 6/10D pod rygorem ich unieważnienia.
 7. Realizacja Zgłoszenia
  1. Użytkownicy mają możliwość w Zgłoszeniu określić własne warunki realizacji wyszukiwania podatności dla audytorów. Jednocześnie audytor przystępując do wyszukiwania podatności i zgłaszając je potwierdza przyjęcie zgłoszonych warunków w całości.
  2. Użytkownicy przystępując do wyszukiwania podatności oświadczają jednocześnie, że
   1. zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących Użytkownika Zamawiającego na portalu MySec.pl oraz samego portalu MySec.pl, ul. Staromiejska 6/10D, Katowice, w związku z realizacją testów bezpieczeństwa aplikacji należących do nich.
   2. Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności danych osobowych, przedsiębiorstwa, technicznych, ekonomicznych, prawnych, handlowych i organizacyjnych, zwanych dalej Informacjami Poufnymi, przekazanych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, w trakcie każdej realizacji Zlecenia testów aplikacji zamieszczonego na portalu MySec.pl przez użytkownika. Zobowiązanie jest bezterminowe.
   3. zobowiązuje się nie wykorzystywać Informacji Poufnych do jakichkolwiek innych celów, niż realizacja przedmiotu zlecenia.
  3. Niniejsze, przyjęte przez Audytora zobowiązanie do zachowania poufności i nie wykorzystania Informacji Poufnych nie dotyczy:
   1. Informacji Poufnych, które w momencie ujawnienia na podstawie niniejszego zobowiązania, są publicznie dostępne;
   2. Informacji Poufnych, które po ich ujawnieniu na podstawie niniejszego zobowiązania, staną się publicznie dostępne poprzez zgodne z prawem i prawidłowe rozpowszechnienie;
   3. Informacji Poufnych, których ujawnienie jest wymagane na mocy praw
 8. Prawa autorskie
  1. Po otrzymaniu wynagrodzenia, o ile Użytkownicy nie postanowią wspólnie inaczej, Użytkownik Audytor przenosi na drugą stronę Umowy (Użytkownika) autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631) wytworzonych w wyniku realizacji Umowy, w tym Dokumentacji, oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich, w tym prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów.
 9. Ocena realizacji Zgłoszeń
  1. Każdy Użytkownik korzystający ze Zgłoszenia ma obowiązek wypełnić Ocenę po skorzystaniu z propozycji audytora oraz zapłacie
  2. Ocena służy audytorom do zwiększenia efektywności zgłaszania podatności oraz wykazania swoich kompetencji oraz wiarygodności.
  3. Jeżeli Ocena nie zostanie wystawiona w terminie do 7 dni automatycznie wysyłana jest informacja mailem (przypomnienie) o braku
  4. Dla Zgłoszeń Interaktywnych określonych nazwą „Automatyczne” system po przejrzeniu i zaopiniowaniu Zgłoszenia Interaktywnego wystawia Ocen Pozytywny bez udziału
  5. Wszelkie uwagi lub spory dotyczące wystawianych Oceny powinny być zgłaszane do MySec.pl drogą mailową lub poprzez portal MySec.pl .
  6. Organizator nie odpowiada za treść oraz typ i charakter Oceny jaki wystawia Użytkownik.
 10. Opiniowane i Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia oraz ich opiniowanie są udostępniane dla Użytkowników MySec.pl.
  2. Organizator ma prawo do sprawdzenia treści Zgłoszenia przed jego ujawnieniem publicznym w celu kontroli zgodności Zgłoszenia z zasadami niniejszego Regulaminu.
  3. Czas od wystawienia Zgłoszenia przez Użytkownika do ujawnienia publicznego na Portalu MySec.pl nie powinien przekroczyć 24h o ile treść Zgłoszenia Interaktywnego jest właściwa i zgodna z niniejszym Regulaminem.
  4. Zgłoszenia wystawione przez Użytkownika mogą być edytowane i poprawiane jedynie do momentu pierwszego jego potwierdzenia przejrzenia przez innego Użytkownika.
  5. Organizator ma prawo do usunięcia każdego Zgłoszenia wraz z równoczesnym poinformowaniem Użytkownika wystawiającego Zgłoszenie, w przypadku zawartości treści Zgłoszenia stwarzającego zagrożenie dla interesu Organizatora oraz portaluMySec.pl.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Zgłoszenia Interaktywnego wystawionego przez Użytkownika, które:
   1. jest niewłaściwe przyporządkowane do odpowiedniej zdefiniowanej przez Organizatora kategorii;
   2. zmusza Użytkowników aktywnych do osobnej komunikacji poza Portalem MySec.pl , lub do komunikacji osobistej (PM);
   3. ma formę lub treść nie dającą możliwości potwierdzenia realności wystawionego Zgłoszenia;
   4. nie ma żadnego celu lub np. kieruje w ogólnie dostępne, oczywiste miejsca lub nie posiada treści jakiejkolwiek Zgłoszenia;
   5. jest powielone lub powtórzone w swojej treści i wystawione jest przez tego samego Użytkownika;
   6. Oferuje zbyt dużą ilość Punktów w stosunku do stosowanej średniej w innych Zgłoszenia dla określonego zakresu przedstawionej informacji i aktywności. ewentualne wskazane linki przekierowują dalej celem ukrycia treści aktywności lub ukrycia osoby odpowiedzialnej za treść Ogloszenia.
 11. Ustanie uczestnictwa w MySec.pl
  1. Z uczestnictwa w MySec.pl Użytkownik może zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem na następny dzień roboczy. Jako potwierdzenie rezygnacji należy pisemnie powiadomić Organizatora poprzez przesłanie widomości na adres Organizatora z uwzględnieniem w treści adresu e-mail oraz nazwy Użytkownika.
  2. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w MySec.pl w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Konta osobie nieupoważnionej, lub innego rodzaju naruszenie Regulaminu MySec.pl.
  3. Zakończenie uczestnictwa z winy Użytkownika w MySec.pl prowadzi do utraty Punktów.
 12. Zmiana Regulaminu MySec.pl
  1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatora, celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Portalu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom.
  2. O zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni przez publiczne Zgłoszenie na Portalu MySec.pl lub poprzez pocztę elektroniczną na ostatnio podany przez Użytkownika adres e-mail.
  3. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu 7 dni od zawiadomienia Użytkownik nie wypowie uczestnictwa w MySec.pl lub gdy przed upływem tego terminu Użytkownik MySec.pl w sposób przewidziany w niniejszych Regulaminie dokona jakiegokolwiek działania w MySec.pl .
 13. Zakończenie MySec.pl
  1. Organizator może w każdej chwili zawiesić lub zakończyć MySec.pl . O takiej decyzji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany na stronie MySec.pl.pl.
 14. Zasady korzystania z MySec.pl
  1. Wszelkie działania w tym przeglądanie, opiniowanie i wykorzystanie Zgłoszeń wystawionych na MySec.pl wykonywane są przez każdego Użytkownika jedynie dobrowolnie.
  2. Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto. Założenie przez Użytkownika większej ilości Kont jest zakazane. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.
  3. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie MySec.pl lub narazić MySec.pl na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Organizator może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu MySec.plu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
  4. Zakładając Konto a co za tym idzie zawierając Umowę z MySec.pl dotyczącą udostępnienia systemu Zgłoszeniowego MySec.pl oraz Portalu, przeglądając Zgłoszenie czyli skolei zawierając umowę z Użytkownikiem będącym autorem Zgłoszenia, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
   1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie MySec.pl oraz od korzystania z Usług MySec.pl w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
   2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych MySec.pl oraz innych podmiotów;
   3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie MySec.pl , a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
   5. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Organizatora, MySec.pl , Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
    powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
   6. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem o ile nie stanowi to elementu Zgłoszenia drugiej strony (Użytkownika)
   7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub Portalów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie MySec.pl lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej o ile nie stanowi to elementu Zgłoszenia drugiej strony (Użytkownika)
   8. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie Oceny, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania Oceny, wiadomości, aktualizacji MySec.pl .
  5. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach MySec.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
   1. oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;
   2. oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
    haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
   3. Zamieszczanie gdziekolwiek w Portalu MySec.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
    1. rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej itp. wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
    2. podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych.
    3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 15. Odpowiedzialność
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu MySec.pl wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu MySec.plu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni na stronie.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są także poglądami i opiniami twórców MySec.pl .
  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w MySec.pl, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Organizator przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z Portalu MySec.pl oraz z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania użytkowanego przez Użytkownika (w tym komputery, telefony, urządzenia zewnętrzne zarówno podłączone jak i nie podłączone do sieci internet ), a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu lub poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych i innych urządzeń Użytkownika.
  8. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za działania osób trzecich powodujące poniesienie jakichkolwiek szkód przez Użytkownika zarówno na Portalu MySec.pl jak i poza nim.
 16. Reklamacje
  1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu lub strony MySec.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Organizatorowi przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w MySec.pl
  2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu MySec.plu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
  4. Organizator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji MySec.pl.
  5. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do 10 dni od terminu zdarzenia. Po tym terminie Organizator zastrzega sobie możliwość nie rozpatrywania reklamacji i zgłoszeń uznając je za nieznaczące dla Użytkownika
  6. Przed zadaniem pytania lub zgłoszenia problemu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy oraz Regulaminu
 17. Obowiązki podatkowe
  1. Organizator wskazuje, iż w przypadku zawarcia Umowy przez Użytkowników podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zmianami)
  2. W przypadku zmiany prawa, Organizator zastrzega możliwość zmiany liczby Punktów, która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku. Powyższe zmiana nie wymaga powiadomienia Użytkowników i nie stanowi zmiany Regulaminu.
  3. Obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego ciąży na Użytkownikach.
  4. Wszystkie faktury wystawiane przez Mysec.pl zawierają podatek VAT.
  5. Podanie przez Użytkownika prawidłowych danych niezbędnych do wystawienia Rachunku lub faktury przez drugą stronę Umowy (Użytkownika) jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy.
 18. Postanowienia końcowe
  1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
  2. Wszelkie promocje i konkursy Zgłoszone przez Organizatora nie łączą się ze sobą wzajemnie i korzyści dla Użytkownika mogą być pobrane jedynie z  wybranej przez niego jednej Promocji lub jednego Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu lub Promocji w dowolnym momencie o ile nie zostanie Zgłoszony konkretny termin zakończenia.
  3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika MySec.pl jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
   1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
   2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z MySec.pl;
   3. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki;
   4. Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
   5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych przez MySec.pl przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z MySec.pl , w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu MySec.pl;
   6. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w MySec.pl w celu świadczenia przez MySec.pl Usług;
   7. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu w szczególności informacji systemowych, wiadomości od MySec.pl oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu MySec.pl umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych osób;
   8. zezwalam na świadczenie przez MySec.pl Usług w ramach mojego Konta;
   9. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w MySec.pl Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
   10. akceptuję i zobowiązuję się korzystać z MySec.pl zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
   11. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Organizatora w szczególności umieszczanych przeze mnie w MySec.pl , które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
   12. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Organizatora wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;
   13. W trosce o jakość i poziom usług MySec.pl, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Organizatora zawartości Portalu MySec.plu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz usług w Portalu MySec.plie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Portalu MySec.plu , zaprzestania prowadzenia Portalu MySec.plu , a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Portalu MySec.plu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem MySec.plem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość.